Vận áo the thâm, vái chào mà rằng:I Mòi cụ vào máy hút bụi

Chỉ một loáng đã mất hút vào trong thôn xóm xđ xa. I Thôi chúng ta đi. – Cụ Hàm Chương nói,- Đằng nào cũng phải chò, ta đợi trên đê như đã hẹn!
Chiếc cáng lại tiếp tục lên đường,. Cụ Hàm Chương xuống cáng, chống gậy theo COĨ1 dốc thoai thoải đi lên mặt đê. Bên ngoài đê, ngay đầu đường Ma có con đưòng đi ngược về phía bến sông. Nước sông Cái sau Mạt Phục, đă xuống cạn, để lộ cánh bãi phù sa rộng mênh mông, ngô mối được tra đã lên xanh. Những
đám ngô gần máy hút bụi chân máy hút bụi đê, được trồng trước đã trổ cò, cao hơn đầu ngưòi. Ba ngưòi đứng trên mặt đê, ngoảnh nhìn tứ phía, lát sau, thấy một người đi ngựa từ phía xuôi đi lên, có hai tuỳ. Gần đến chỗ cụ Hàm Chương, ngưòi máy rửa xe máy rửa xe này xuống ngựa, trao cương cho một tên tuỳ tùng, rồi vái dài mà nói:
– Tôi xin. Được quãng ngắn, ngưồi dẫn đưòng rẽ xuống mái đê, đi vào ruộng ngô.

Từ đây, chiếc cáng cứ quanh co đi trong đám ngô cao ngút đầu ngưòi, lúc lâu mới ra đến đám ngô thấp cây, đã trông. Một chiếc quán nhỏ, mói được dựng bằng phên liếp, cách mép nưốc chừng mươi bước chân.

Phía dưới sông có ba chiếc thuyền to nhỏ khác nhau. Khi cụ Hàm Chương xuống cáng, có mấy người trong quán bước ra. Ngưồi dẫn đầu để râu rậm, mắt xếch, gò má cao, khăn nhà nho, vận áo the thâm, vái chào mà rằng:
I Mòi cụ vào. Cụ Hàm Chương vừa ngồi xuống tràng kỷ, trông ra đã thấy một người cao cao từ dưới thuyền đi lên, cũng rậm râu,.

Khoảng chục tên đi theo hắn, tay cầm mã tấu, đứng dừng bên ngoài quán, chúng nhìn trừng trừng vào những người bảo.

Quận Bắc, tên cầm đầu toán máy phát điện cướp vái máy phát điện cụ Hàm Chương một vái, rồi giới thiệu tên phụ tá, từ nãy ngồi tiếp. Tên tham tán làm hiệu cho hắn quay ra rồi tự tay rót trà vào ba chén tông. Quận Bắc cầm một chén mòi cụ Hàm Chương rồi nói:
– Bấy lâu, nghe danh cụ là bậc trưỏng giả, làm nhiều việc ân.

Hiện nay, đức ông minh chủ Lê Duy Định, đương ở bên Hương Cảng, để giao thiệp với Tây dương, mua súng đạn, thuê.

Leave a Reply